El Inbound màrqueting és una via per a captar clients aconseguint que sigui l'usuari qui contacti per pròpia iniciativa amb la seva organització emprant correctament un mix de tècniques de màrqueting digital: màrqueting de continguts: crear continguts de qualitat orientats als clients i que els a... Llegir +
Smartphones que ens ofereixen un món d'opcions de consum a l'abast de la nostra mà; Polseres que mesuren la nostra activitat corporal, l'exercici que practiquem i que calculen les calories que ingerim (si carreguem aquesta info a l'app del nostre smartphone), o el temps que dormim i la seva qualitat (registrable per la... Llegir +
Les entitats asseguradores i els comparadors dominen l'escenari de la venda d'assegurances en línia. Per a les corredories d'assegurances que volen competir en la intermediació en línia d'assegurances, el seu repte consisteix a oferir estructures de comercialització àgils i senzilles, alhora que po... Llegir +
Les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) són la fórmula mitjançant la qual les corredories d'assegurances retornen a la societat part del que han aconseguit en el seu si amb la seva activitat professional, contribuint, amb això, al benestar social. La Responsabilitat Social Corporativa englob... Llegir +
Els smartphones i tablets permeten al teu corredoria desenvolupar apps gràcies a les quals teus clients es comuniquin amb tu, consulteu la informació relativa a les seves pòlisses (rebuts, sinistres, etc.), contractin noves assegurances ... i, sobretot, que et permetin conèixer-lo millor. Les apps presenten una oferta pe... Llegir +