Captacion y calificacion de leads con IA

La captació i la qualificació de leads amb intel·ligència artificial (IA) implica l'ús de tecnologies avançades per identificar, atreure i avaluar prospectes potencials de manera automatitzada i eficient. El resultat del procés són leads qualificats a menor cost. Aquí es desglossa com apliquem a AMASEME cada component del procés:
 

Captació de Leads amb IA

1. Identificació i Atracció

 • Chatbots i assistents virtuals: Implementats a llocs web i xarxes socials per interactuar amb visitants i recopilar dades de contacte.
 • Formularis intel·ligents: Formularis que adapten les preguntes a temps real segons les respostes de l'usuari per obtenir informació més rellevant.
 • Anuncis dirigits: Publicitat en xarxes socials i motors de cerca optimitzada mitjançant IA per arribar a audiències específiques basades en comportaments i preferències.


Eines que es poden emprar:

 • Chatbots: ManyChat, Drift.
 • Formularis intel·ligents: Typeform.
 • Anuncis: Google Ads amb machine learning, Facebook Ads.
   

2. Recull i Emmagatzematge de Dades

 • Integració amb CRM: Connexió de les fonts de leads amb sistemes de gestió de relacions amb clients (CRM) per centralitzar la informació.
 • Bases de dades intel·ligents: Utilització de plataformes com Google BigQuery o Microsoft Azure per emmagatzemar i estructurar les dades.

Eines que es poden emprar:

 • CRM amb IA: HubSpot, Salesforce.
 • Plataformes de dades: Google BigQuery, Azure.
   

Qualificació de Leads amb IA

1. Anàlisi de Dades

 • Algorismes de Machine Learning: Aplicació de models predictius per analitzar dades històriques i actuals dels leads i determinar-ne la probabilitat de conversió.
 • Segmentació automàtica: Agrupació de leads en segments basats en característiques i comportaments detectats.


Eines que es poden emprar:

 • Anàlisi de dades: Tableau, Power BI.
 • Algorismes de Machine Learning: Python (Scikit-learn, TensorFlow), Azure ML.
   

2. Puntuació de Leads

 • Models predictius: Utilització d'algorismes per assignar puntuacions als leads, reflectint-ne el potencial de conversió.
 • Integració a CRM: Implementació d'aquests models en sistemes CRM per qualificar automàticament els leads en temps real.


Eines que es poden emprar:

 • Plataformes de Qualificació de Leads: Leadspace, Infer.


Beneficis d'utilitzar IA a la captació i qualificació de leads

 • Eficiència i estalvi de temps: Automatització de tasques repetitives i anàlisi de grans volums de dades, permetent als equips de vendes centrar-se en leads amb més potencial.
   
 • Precisió a la segmentació: Identificació precisa de segments de mercat i personalització d'estratègies de màrqueting per a diferents grups de leads.
   
 • Millora en la presa de decisions: Informació basada en dades per prendre decisions estratègiques i tàctiques més informades.
   
 • Optimització contínua: Capacitat d'aprenentatge i adaptació dels algorismes per millorar l'efectivitat contínuament de les campanyes de màrqueting i vendes.
   

Procés Complet

Captació:

 • Implementar chatbots i formularis intel·ligents.
 • Executar campanyes danuncis dirigits.

Integració:

 • Connectar les fonts de leads al CRM.
 • Emmagatzemar dades en plataformes centralitzades.

Anàlisi i Segmentació:

 • Aplicar eines danàlisi de dades.
 • Utilitzar algorismes de clustering per segmentar leads.

Qualificació:

 • Entrenar i aplicar models predictius.
 • Integrar qualificacions al CRM.

Alimentació i seguiment:

 • Configurar campanyes de correu electrònic màrqueting automatitzades.
 • Personalitzar contingut i timing de comunicacions.

Avaluació i optimització:

 • Revisar rendiment i ajustar estratègies.
 • Implementar proves A/B per millorar contínuament.


Estructurant el procés de captació i qualificació de leads amb IA, les empreses poden maximitzar l'eficiència i efectivitat dels seus esforços de màrqueting i vendes, assegurant que s'enfocaran als leads amb més potencial de conversió i proporcionin experiències personalitzades que fomentin la fidelització i el creixement del negoci.

T'interessa captar i qualificar leads amb IA reduint costos? Contacta amb AMASEME. Sabem com ajudar-te.